Our Centers

 • Swarg Dwar Ashram, Chattarpur, Mehrauli, New Delhi – 09818041834
 • Padre Pio Bhavan, 08130730793.
 • Chotti Teresa Sadan, Bakshi Nagar, Jammu & Kashmir – 0191–2584977
 • Paramprasad Ashram, Akhnoor, Jammu & Kashmir – 09419642934
 • Karunalaya, Satna, M.P – 09424740052
 • Thritwashram, Nagawara, Bangalore – 09945832591
 • Thirumukha Ashram, Voderahalli, Jalahalli, Bangalore – 080–64188649, 09886623996
 • Parisuthanarkarunaillam, Veerapuram, Avadi, Chennai – 09962337067, 09444864360
 • Lourdu Matha Divya Karunya Ashram, Nagaram, R.R.Dt., A P – 040 – 27141854, 09989330855
 • Jeeva Samrakshanalaya, Budwel, Rajendra Nagar. A.P. – Ph. 040-24016048.
 • Prathyaashamunambu,Chalakudy, Kerala – 0480–2720889, 09446248934
 • Mother Teresa Sisubhavan, Perumpadav, Kannur, Kerala – 0460–2280375, 09447645626
 • Divyakarunya Gurukulam, Chempamthotti, Kannur , Kerala – 0460–2267914, 09747301088
 • Divya Karunya Thapovanam, Nellipara, Alakodu, Kannur Dt. – 0460–2256575
 • Mariam Tresia Gurukulam, Kozhikode Dt., Kerala – 0495–3164585
 • Snehalayam, Kanhangadu, Kasarkodu Dt., Kerala – 0467–2244180, 09446652621
 • Marvallah Dayara, Malayattoor, Ernakulam, Kerala – 0484–2469009, 09947761570
 • Bethleham Ashram, Perumpalli, Kallar, Kasarkodu, Kerala – 0467–2224142
 • Jeevan Jyoti Ashram, Chully, Kasarkodu, Kerala – 0467–2248498, 09495027870
 • Maria Sadan, Pala, Kottayam Dt., Kerala

News & Events

"Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me..." - Jesus Christ (The Gospel of Mathew 25:40)